Puude kasvatamine

Puittaimede kasvatamine

Vanade pargipuude hooldamine
Taimede paljundamine
Pookimise lühikursus
Inventeerimine
Puude seisukorra hindamine
Puuhoolduse 10 käsku
Rindelisuse jälgimine
Erikujulised puud

PUUDE RAIE

LOODUSKAITSESEADUS (http://kasulik.info/wlex/wLex/13338169.html) 7. peatükk. LOODUSKAITSE KOHALIKU OMAVALITSUSE TASANDIL, vt § 45. Puude raie tiheasustusalal.
Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel. Loa andmise tingimused ja korra kehtestab kohalik omavalitsus.
Tallinna linnas: Linnahaljastuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb kõrghaljastust hooldada ja vajadusel haiged, kuivanud ja kujunduslikult mittesobivad puud maha võtta. Tallinna Keskkonnaamet menetleb kinnistuomanikelt laekunud raie- või hoolduslõikusloa taotlusi ja väljastab vastavad load.
Teenuse hind - Tasuta; Teenuse osutaja - Tallinna Keskkonnaamet
vt. Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord (Tallinna linnas)
https://www.riigiteataja.ee/akt/13137350 Puu raieloa andmise tingimused ja kord (näidis)

Raiering tulundusmetsas