Põhikiri

Mittetulundusühingu ARBORISTIDE KODA põhikiri
1. ÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK
1.1. Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik ja tema nimi (edaspidi Ühing) on
ARBORISTIDE KODA.
1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik Saaremaa ja aadress Lepiku talu, Pöide vald
Saaremaa.
1.3. Ühingu tegevuse eesmärgiks on arboristi kutse propageerimine ja kutsestandardite
väljatöötamisel osalemine lähtuvalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust (European
Qualifications Framework), samuti vajalike oskuste, teadmiste, hoiakute kujundamine ja
konkurentsivõime suurendamine läbi koolituste, meedia ja elukestva õppe ning arboristide
õiguste kaitsmine.
Eesmärgi saavutamiseks Ühing teeb koostööd tegevarboristide, õppeasutuste,
kutsenõukogude ja sihtrühmade ning erinevate organisatsioonidega nii Eestist kui
välisriikidest.
1.4. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Tulu võib
kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing võib omandada varalisi ja
mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi. Tal on vara ja pangaarve, iseseisev bilanss ja oma
sümboolika.
1.5. Ühingu vara tekib tegutsemisest saadavast tulust, liikmemaksudest, majandusabist,
annetustest, pärandustest ja muudest laekumistest.
1.5. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab
Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
2. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE
TINGIMUSED JA KORD
2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud. Peale asutajaliikmete
võivad Ühingu liikmeteks olla Ühingu eesmärkidest huvitatud füüsilised ja juriidilised
isikud.
2.2. Ühingu üldkoosolek võib kutsuda Ühingusse auliikmeid, kes on andnud olulise panuse
arboristika eesmärkide elluviimisel. Auliige on vabastatud liikmemaksude tasumise
kohustusest.
2.3. Liikmeks võetakse vastu soovija kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.
2.4. Ühingu liikmete arvestust, samuti liikmemaksude arvestust korraldab juhatus.
2.5. Liikmel on õigus juhatusele esitatud avalduse alusel Ühingust välja astuda.
2.6. Liikme võib Ühingust välja arvata põhikirja rikkumise põhjusel üldkoosoleku otsusega.
2.7. Liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja põhjusest viivitamatult
kirjalikult teatada.
2.8. Isikul, kelle liikmelisus on Ühingus lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.
3. LIIKMETE ÕIGUSED
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
1) võtta osa kõigist Ühingu poolt korraldatud üritustest;
2) valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3) võtta osa Ühingu üldkoosolekutest;
4) saada teavet Ühingu tegevuse kohta.
4. LIIKMETE KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liige on kohustatud:
1) täitma põhikirja nõudeid, juhtorganite otsuseid ja seadusest tulenevaid kohustusi;
2) hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Ühingu mainet;
3) õigeaegselt tasuma liikmemaksu 25 eurot aastas Ühingusse sisseastumisel, samuti muid
makseid Ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtaegadel.
5. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD.
5.1. Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.
5.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt 7 päeva
enne selle toimumist. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult
ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut
eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas
korras juhatusega.
5.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Ühingu liikmete
üldarvust. Kvoorumi puudumisel kutsub juhatus 14 päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku
sama päevakorraga ning uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata
üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.
5.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühingu põhikirja muutmise otsus on vastu
võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende
esindajatest.
5.5. Igal liikmel on üks hääl. Hääleõiguse omandab vaid liikmemaksu tasunud Ühingu liige.
5.6. Üldkoosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe
allkirjaga. Pärast 14 päeva möödumist peab protokoll olema liikmetele kättesaadav.
5.7. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole
seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
5.8. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:
1) põhikirja muutmine;
2) tegevuse eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4) juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;
5) majandusaasta aruande kinnitamine;
6) Ühingu lõpetamise ja ühinemise teise sarnase tegevuse eesmärgiga MTÜ-ga otsustamine;
7) liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine ning vajadusel Ühingu juhatuse
liikmele tasu maksmise.
6. JUHATUSE LIIKMED
6.1. Üldkoosoleku vahelisel perioodil juhib Ühingu tegevust juhatus, kes on
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
6.2. Juhatusel võib olla üks liige (juhataja) kuni viis liiget. Juhatuse töö korraldamiseks valib
juhatus oma liikmete hulgast esimehe. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema
isikud, kelle elukoht on Eestis. Juhatus määrtakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. Juhatuse
liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
6.3. Juhatus peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 6 korda aastas.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui sellest võtab osa vähemalt ¾ liikmete arvust. Kui
juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse
koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
6.4. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
6.5. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Ühingule kahju,
vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidarselt.
6.6. Ühingu juhatus:
1) konkretiseerib Ühingu tegevussuunad;
2) tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
3) korraldab Ühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja koostab
raamatupidamise aastaaruande;
4) otsustab Ühingu varade kasutamise ja käsutamise küsimused, va. kinnisasja või
registrisse kantud vallasasja võõrandamine või asjaõigusega koormamine, mis võib toimuda
ainult üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
7. VARA JAOTUS ÜHINGU LÕPETAMISE KORRAL
7.1. Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3
üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
7.2. Ühingu likvideerimine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alusel ja
korras.
7.3. Ühingu likvideerimisel läheb Ühingu vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu
valdusesse.
7.4. Likvideerijad annavad Ühingu dokumendid hoiule ühele asutajaliikmetest.
8. MUUD SEADUSES SÄTESTATUD TINGIMUSED
8.1. Küsimustes, mida põhikirjas pole puudutatud, juhindub Ühing mittetulundusühingute
seadusest.
Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul asutamislepinguga 18.veebruaril 2011.a.
Asutajaliikmed: