Lingid

Tallinna linna haljastust käsitlev seadusandlus

Siit peaksite leidma kõik vajaliku abi haljastamiseks Tallinna linnas:
http://www.tallinn.ee/est/otsing?sona=13131
Keskkonnaameti teadaanne seoses lumemurdudega Tallinnas
"Raieluba" - info raie ja hooldulõikuse kohta 
Raielubade taotlemise kord Tallinnas
Tallinna linna heakorra eeskiri:

§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel:
5) tegema umbrohutõrjet, niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohu, v.a loodusliku alusmetsa alt, pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)
(3) Puu, v.a eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu, raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Tallinna Linnavolikogu kehtestatud korras. (Tvk m 16.06.2011 nr 25, jõustumine 01.07.2011)

Puu ja põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks lubade taotlemise kord väljaspool Tallinnat:

VIIMSI
Raiemäärus

MAADRU
Raieloa taotlus

HARKU
Puu raieloa andmise tingimused ja kord

SAUE LINN
Puude raie

SAUE VALD
Raieloa andmise kord Saue vallas

KIILI VALD
Puude raie


Kasulikud lingid

Eesti Kekkonnaühenduste Koda http://www.eko.org.ee/

Eestimaa Looduse Fond http://www.elfond.ee/

Säästva Eesti Instituut http://www.seit.ee/

Pärandkoosluste Kaitse Ühing http://www.pky.ee/

Riigimetsa Majandamise Keskus http://www.rmk.ee/

Eestikeelsete taimenimede andmebaas http://www.ut.ee/taimenimed/

Teadusmaailmast

http://www.sciencedaily.com/videos/plants_animals/